Održiva uporaba pesticida – Dokumenti

Prijavnica za izobrazbu

Molimo da ispunjenu prijavnicu pošaljete na naš email poljodom@net.hr
ili poštom na našu adresu:
Poljodom poljoapoteka Supercentar
Gospodarska 2, 42240 Ivanec

Bit će u sklopu http://www.mps.hr/default.aspx?id=9182

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_269.html

Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_142_3012.html

HR-Prijevod Direktive 2009-128-EZ
http://www.mps.hr/UserDocsImages/HR-Prijevod%20Direktive%202009-128-EZ.pdf